Generalforsamling

Referat generalforsamling Vordingborg Svømmeklub 20/2 2024. 

 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

 1. Lars Mejer Frederiksen valgt som dirigent. Henning Østergaard Nielsen og Maibrith Wessel er valgt som stemmetællere. 

 1. Der var 12 stemmeberettigede til stede. 

 1. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed 

 1. Godt år med mange aktiviteter, dog med præg af at klubben mangler medlemmer. I svømmeskolen er der afholdt diplomstævner, aquacamp, juleafslutning mm. Eliten har deltaget i mange stævner gennem sæsonen med gode resultater til følge. I år er overvægt i fællesskabet blevet en del af klubben med aktiviteter målrettet overvægtige voksne. Vi har deltaget i flere projekter i samarbejde med DGI, som swimweek, ha det godt ugen, åbent vand projekt og jump4fun. Næste år bliver med fokus på klubbens økonomi, få flere sponsorer til klubben, fortsætte samarbejdet med DGI om forskellige projekter samt fokus på at tiltrække og fastholde børn og unge. 

 1. Kassereren aflægger regnskab med revisorernes bemærkninger 

 1. Gennemgang af regnskabet hvor klubben kommer ud af året med et stort underskud (bla pga manglende medlemmer). Revisoren anbefaler at regnskabet ikke lukkes, da der skal ryddes op i forskellige regnskabsposter fra tidligere år, bla få styr på passiver og aktiver.  

 1. Fremlæggelse af regnskabet er godkendt med de kommentarer der er fra revisoren. 

 1. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2024/2025 

 1. Kontingent for 2024/2025 reguleres efter nettoprisindex iflg vedtægter, som for 2023 er 0,6 % iflg https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks 

 1. Det betyder at kontingent for diverse baby, børne og voksenhold næste sæson er 780 kr pr halvår. Kontingent for Elite 1 er 1775 kr pr halvår, elite 2  er 1320 kr pr halvår. Kontingent for masters er 1130 kr pr halvår. Aquafittness kontingent er 735 kr pr halvår. OIF kontingent er 780 kr pr halvår. 

 1. Indkomne forslag 

 1. Bestyrelsen stiller forslag til at ændre enkelte paragraffer i vedtægterne. 

 1. §1 og §13 konsekvensændres da dansk svømmeunion har skiftet navn til SvømDanmark. Vi er medlem i region Sjælland og DGI storstrømmen 

 1. §8 ændres under punkt 6 i dagsorden for generalforsamling, så der er valg af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer 

 1. §9 ændres så den samlede bestyrelse består af 6 medlemmer: en formand, en kasserer, svømmeskoleansvarlig, sponsor- og PR ansvarlig, eliteansvarlig og hjemmesideansvarlig. 

 1. §9 fortsat: ligeledes ændres ordlyden af hvem der vælges i hvilket år, så det passer til det ovenstående. 

 1. Det tilføjes at ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 1. De opdaterede vedtægter træder i kraft pr 20/2 2024 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 1. Valg af formand (vælges hvert andet år i ulige år).  

 1. Rikke Nielsen ønsker at fortsætte perioden ud 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år i lige år.  

 1. Anja Wesselhoff vælges som kasserer.  

 1. Martin Wessel vælges som bestyrelsesmedlem 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år i ulige år.  

 1. Claus Johansen og Lene Bjørnsteen ønsker at fortsætte perioden ud.  

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, der vælges for 1 år. 

 1. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde et medlem for 1 år 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges for 1 år 

 1. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde suppleanter 

 1. Valg af 1 revisor 

 1. Susan Moestrup vælges som revisor for klubben i 1 år 

 1. valg af 1 revisorsuppleant 

 1. Vakant 

 1. eventuelt 

 1. Ønske om halplaner/baner på hjemmesiden, for at gøre den mere overskuelig. Der arbejdes på dette. 

 1. Overvejelser om at få handicap idræt med i klubbens aktiviteter i et samarbejde. Evt kunne klubben hjælpe med officials til handicapidrættens stævner.  

 1. Snak om DGI husets aktiviteter og stigende krav om materialer, som er deres og som klubben ikke må benytte. Skal vi på sigt til at indkøbe alle materialer selv? 

 

Referat Rikke Nielsen 

 

 

VSK årsregnskab 

 

 

 

 

Vores sponsorer