Vedtægter for Vordingborg Svømmeklub 

 

Stiftet 11. februar 1948 

§1 

Foreningens navn er Vordingborg Svømmeklub. Foreningen er tilsluttet SvømDanmark, region Sjælland og DGI Storstrømmen. 

 

§2 

Foreningens formål er at udbrede interessen for svømning og livredning gennem begynderundervisning, konkurrencer, prøver og ved afholdelse af stævner samt motionssvømning. 

 

§3 

Foreningen optager såvel mandlige som kvindelige medlemmer.  

Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningen. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, men det skal stadfæstes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny ved en ordinær generalforsamling. 

 

§4 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren og kan evt foregå via email til klubmodulet. Ved kontingentrestance vil medlemmet få tilsendt en påmindelse via klubmodulet. Er denne ikke betalt til betalingsfristen, medfører det ophævelse af medlemskabet. Ved rykkerskrivelser tilskrives et rykkergebyr på 100.- kr.  

 

§5 

Kontingentet prisreguleres hvert år på den ordinære generalforsamling med virkning fra 2. halvår (1. september). 

Bestyrelsen har beføjelser til at oprette og ændre holdsammensætninger, samt at fastsætte kontingent på disse. 

 

§6 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i svømmehallen og ved bekendtgørelse i den lokale presse. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden og skal være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan kun træffes beslutninger om emner, der er optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Lovændringer og eksklusion kræver dog et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmebrettigede. Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 16 år samt en forældre til medlemmer under 16 år, der har været medlem af foreningen mindst 3 måneder. Afstemningerne er skriftlige, når dette forlanges af 1 af de stemmeberettigede. 

 

§7 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af emne for drøftelse (dagsorden). Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter anmodningen herom. 

§8 

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages: 

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

  1. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed 

  1. Kassereren aflægger regnskab med revisorernes bemærkninger 

  1. Kontingentets størrelse for det kommende år og egenbetaling til stævner fastsættes 

  1. Indkomne forslag 

  1. Valg af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer vælges særskilt 

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

  1. Valg af 1 revisor 

  1. Valg af 1 revisorsuppleant 

  1. Eventuelt 

 

§9 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

De vedtagne beslutninger og foretagende handlinger forpligter foreningen i forhold til lovene. 

Den samlede bestyrelse består af 6 medlemmer: En formand, en kasserer, svømmeskoleansvarlig, Sponsor- og PR ansvarlig, eliteansvarlig og hjemmesideansvarlig. 

Referater fra bestyrelsesmøderne underskrives af bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde, som derefter arkiveres i klubben. 

 

Formanden vælges for 2 år og er på valg i ulige år. 

Kassereren vælges for 2 år og er på valg i lige år. 

Eliteansvarlig vælges for 2 år og er på valg i lige år. 

Sponsor- og PR ansvarlig vælges for 2 år og er på valg i ulige år 

Svømmeskoleansvarlig vælges for 2 år og er på valg i ulige år. 

Hjemmesideansvarlig vælges for  år og er på valg i lige år. 

2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år 

1 revisor vælges for 1 år 

1 revisorsuppleant vælges for 1 år 

 

Valgbar til bestyrelsen og suppleanter til samme er medlemmer, der er fyldt 18 år samt forældre til medlemmer under 18 år. 

 

 

§9a 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når 3 medlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formanden. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

Der udarbejdes referater fra bestyrelsesmøder, som distribueres ud til den samlede bestyrelse. Foreningen tegnes af formanden. Økonomien tegnes af kassereren. 

Ved økonomiske dispositioner over 15.000.- kr kræves der underskrift af formand og kasserer i forening. 

 

§9b 

Bestyrelsesmedlemmer skal være passive medlemmer af svømmeklubben. 

 

§9c 

Bestyrelsesmedlemmer har ret til at svømme kontingent fri i klubben 

Bestyrelsesmedlemmers børn op til 18 år svømmer gratis i perioden, hvor bestyrelsesmedlemmet er aktiv i svømmeklubbens bestyrelsen 

 

§9d 

Bestyrelsen skal hvert år ved generalforsamlingen komme med forslag til egenbetalingens størrelse for den kommende sæson. Denne egenbetaling dækker kun almindelige stævner og yderligere egenbetaling må påregnes til stævner med overnatning. Der opkræves ikke egenbetaling til mesterskaber. 

Konkurrenceafdelingen skal føre regnskab med indbetaling og løbende ajourføre regnskabet på svømmerens konto. 

Konkurrenceafdelingen kan i indeværende sæson opkræve yderligere egenbetaling såfremt svømmerens konto går i nul. 

Eventuelle overskud overføres til næste sæson. 

Ved eventuelt afgang/udmeldelse af svømmeklubben tilfalder evt overskud svømmeklubben. 

 

§10 

Regnskabet forelægges revisoren til gennemsyn 8 dage før den ordinære generalforsamling 

 

§11 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en ordinær generalforsamling. En sådan beslutning kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 

Æresmedlemmer er kontingent frie. 

 

§12 

Der afsættes 5000,- kr hvert år i regnskabet indeks 100 til kommende jubilæumsfester såfremt regnskabet tillader dette. 

 

§13 

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Region Sjælland 

 

Disse vedtægter er vedtaget og træder i kraft fra d. 20. februar 2024. 

 

 

Vores sponsorer